Home  History  Map  Achievements  Link  中文

Bifong openwebmail   AddressNo.439, Liren Road, Bifong Village, Caotun Town, Nantou County 54259, Taiwan
Tel+886-49-2334304         Fax+886-49-2310141
School DistrictBifong Li, Fu Hsing Li, Bichou Li, Shanglin Li


e-mail shinglee@seed.net.tw   HiColor (16bit ) 800x600 suggested